Jump to content

Examenul Pentru Obtinerea Permisului De Conducere Se Modifica


gaby

Recommended Posts

Ministerul Administratiei si Internelor a pus in dezbatere publica, potrivit legii privind transparenta decizionala, proiectul de Ordin al ministrului privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro Aceasta adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza, pana la data de 13.08.2010.

examenpermis.png

Iata mai jos proiectul pentru noul examen de permis:

O R D I N U L

MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. ____ din ______.2010

privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

Avand in vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art.7 alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea

si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008,

cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministrul administratiei si internelor emite urmatorul

O R D I N:

Art.1 - (1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de

conducere.

(2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizeaza potrivit prevederilor prezentului

ordin, cu respectarea conditiilor prevazute de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.195/2002 privind

circulatia pe drumurile publice, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in

continuare ordonanta de urgenta, si de Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentã a Guvernului

nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1391/2006.

Art.2 - In sensul prezentului ordin, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:

a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere si

inmatriculare a vehiculelor organizate in cadrul institutiei prefectului;

b) candidati – cetatenii romani, strainii cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii

statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European cu rezidenta normala in

Romania ori aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea

pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;

c) examinatori – ofiteri si agenti de politie din cadrul serviciilor publice comunitare atestati potrivit

art.3;

d) examinare – procesul de verificare a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, inclusiv

a unei noi categorii sau subcategorii, alcatuit din proba teoretica si proba practica;

e) proba teoretica – proba constand in indicarea variantelor de raspuns la intrebarile generate de

sistemul informatic;

f) proba practica – proba constand in efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe

drumurile publice sau in poligon;

g) data programarii – data prezentarii candidatului la ghiseul serviciului public comunitar competent,

in vederea verificarii documentelor, preluarii imaginii faciale si stabilirii datei de sustinere a probei

practice;

h) nerespectarea traseului in poligon – efectuarea eronata ori incompleta a unei probe sau depasirea

limitelor poligonului;

i) lucratorul din sala de examinare – agentul sau ofiterul de politie din cadrul serviciului public

comunitar, desemnat prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar;

Art.3 - (1) Examinarea se efectueaza de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de

competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in

cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care se

afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, de catre serviciile publice comunitare pe

a caror raza de competenta teritoriala se afla institutia de invatamant.

(2) Examinarea, la ambele probe, se efectueaza la acelasi serviciu public comunitar.

(3) Proba practica se sustine numai cu examinatori atestati de catre Directia Regim Permise de

Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumita

in continuare D.R.P.C.I.V. Acestia pot fi diferiti pentru fiecare dintre componentele probei practice.

2

Art.4 - (1) Pentru sustinerea probei teoretice se utilizeaza aplicatia informatica realizata si

gestionata de catre D.R.P.C.I.V.

(2) Accesul candidatilor la aplicatia informatica se realizeaza pe baza unui bon de ordine care contine

un cod de bare, inmanat de lucratorii serviciilor publice comunitare, la intrarea in sala de examinare.

Codul de bare identifica intrebarile la care va raspunde un anumit candidat si are valabilitate doar in

ziua emiterii.

(3) Proba practica se desfasoara, in limita posibilitatilor, atat in localitati, cat si in afara acestora,

inclusiv dupa lasarea serii.

(4) Desfasurarea probei practice va fi intrerupta in cazul aparitiei unor conditii meteo rutiere

nefavorabile determinate, de regula, de reducerea vizibilitatii sub 100 metri, caderi abundente de

precipitatii, inundatii, furtuna ori viscol si in cazul aparitiei unor defectiuni tehnice, urmand a fi reluata

de indata ce conditiile de circulatie au revenit la normal. In situatia in care, datorita acestor conditii,

proba practica nu mai poate fi reluata in aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul

este reprogramat in cel mai scurt timp posibil.

(5) In baza ordinului prefectului, proba practica poate fi sustinuta si in alte localitati decat in municipiul

resedinta de judet. Pentru aceasta, infrastructura rutiera a localitatilor respective trebuie sa permita

parcurgerea unor trasee care sa cuprinda intersectii si jonctiuni, cai de comunicatie rapide, intersectii cu

sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la

urcare/coborare, zone cu circulatie intensa cu minim 2 benzi pe sens, piete aglomerate sau zone cu siruri

de vehicule parcate, semafoare si marcaje rutiere.

Art.5 - (1) Proba teoretica se sustine, de regula, in limba romana.

(2) In cazul candidatilor cetateni romani apartinand minoritatilor nationale, proba teoretica se poate

sustine, la cerere, in limba materna, in conditiile art. 19 din Legea administratiei publice locale nr.

215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic

European, proba teoretica se poate sustine, la cerere, in limbile engleza, franceza sau germana.

(4) Optiunea privind limba de examinare se consemneaza pe cererea-tip prevazuta la art.6 alin.(2) lit.a).

Art.6 (1) - La data programarii, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii

trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa

faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in conditiile legii si sa nu se afle in

una din situatiile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta.

(2) Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea-tip, semnata de candidat, al carei model este prevazut in anexa nr.1;

b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr.2;

c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;

d) copia actului de identitate;

e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;

f1) copia permisului de conducere ori a dovezii inlocuitoare cu drept de circulatie, sau

f2) originalul permisului de conducere si traducerea legalizata a acestuia, in cazul permiselor de

conducere obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale Conventiei asupra

circulatiei rutiere de la Viena sau in statele care au incheiate acorduri cu Romania in domeniul de

reglementare a prezentului ordin, daca se solicita obtinerea unor noi categorii/subcategorii;

g) documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei in Romania, in cazul strainilor, ori a

rezidentei normale sau ca se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, in cazul

cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;

h) declaratie notarialã din care sa rezulte cã nu mai posedã un alt permis de conducere eliberat de o

autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat – numai pentru strainii si

cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si

cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care nu prezinta documentul prevazut la lit.g);

i) acordul scris al parintilor, tutorilor, curatorilor sau persoanelor in ingrijirea ori supravegherea carora

se afla candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani care solicita obtinerea permisului de conducere

pentru subcategoriile A1 si/sau B1;

3

j) documente care sa faca dovada ca se afla in una din situatiile prevazute de art.116 alin. (1) din

ordonanta de urgenta - numai persoanele aflate intr-unul din cazurile prevazute la art.24 alin(6) din

acelasi act normativ.

(3) Situatia medicala a candidatilor al caror aviz medical initial, inscris pe fisa de scolarizare prevazuta

la alin.(2) lit.b), a expirat, se dovedeste prin prezentarea fisei medicale-tip in original.

(4) In cazul in care se solicita, in acelasi dosar, obtinerea mai multor categorii/subcategorii, certificatul

de cazier judiciar original prevazut la alin.(2) lit.c) trebuie insotit de numarul corespunzator de copii ale

acestuia, pentru fiecare categorie/ subcategorie solicitata suplimentar.

(5) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic

European, certificatul de cazier judiciar prevazut la alin.(2) lit.c) este cel eliberat de Inspectoratul

General al Politiei Romane, potrivit legii.

(6) In vederea obtinerii unui nou permis de conducere pentru aceleasi categorii/subcategorii detinute

anterior, candidatii aflati intr-una dintre situatiile prevazute la art.116 alin.(1) din ordonanta de urgenta

trebuie sa prezinte pentru programare la examinare urmatoarele documente:

a) cererea-tip prevazuta la alin.(2) lit.a);

b) fisa medicala-tip;

c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;

d) copia hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii

exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta de Codul penal, dupa caz,

ramasa definitivã.

(7) Candidatilor prevazuti la alin.(6) li se aplica in mod corespunzator prevederile alin.(4) si (5).

Art.7 – (1) Proba teoretica si proba practica se sustin in zile diferite. Proba teoretica se poate

sustine in orice zi, pana in ziua anterioara sustinerii probei practice.

(2) Atunci cand se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, probele

se sustin in zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitata,

cu aplicarea corespunzatoare a alin.(1).

Art.8 - (1) Proba practica se sustine numai dupa o programare realizata in acest scop.

(2) Programarea candidatilor la primul examen se efectueaza de catre unitatile autorizate in care acestia

au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice pusa la

dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol.

(3) Programarea la primul examen realizata de unitatea autorizata trebuie efectuata cu cel putin 7 zile

calendaristice inainte de data sustinerii probei practice.

(4) Programarea se poate face si personal, de catre candidat, la sediul serviciului public comunitar.

(5) Pentru finalizarea programarii realizate potrivit alin.(2) sau (4), candidatii trebuie sa prezinte

personal dosarul de examinare constituit potrivit art.6 alin.(2) sau, dupa caz, art.6 alin. (6), precum si

actul de identitate in original si sa parcurga procedurile de preluare a semnaturii si a imaginii faciale.

Dupa verificare, dosarul se restituie candidatului.

(6) Proba teoretica nu necesita realizarea unei programari si se poate sustine in aceeasi zi in care s-a

efectuat programarea prevazuta la alin. (2) sau (4).

(7) Programarea la proba practica se anuleaza, din oficiu, in situatia in care candidatul nu promoveaza

proba teoretica.

(8) Şeful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de

examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul

informatic, in mod aleator.

(9) Programatoarele si anexa la testul de examen se listeaza zilnic, de regula la inceputul programului

de lucru. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr.3.

(10) Reprogramarea pentru sustinerea examenului se solicita personal de catre candidati, la sediul

serviciului public comunitar.

Art. 9 Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati,

stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul

D.R.P.C.I.V. Avizul se acorda cu privire la echipamentele si comunicatiile asigurate de catre

D.R.P.C.I.V.

4

Art.10 - (1) Intrebarile pe baza carora se sustine proba teoretica si raspunsurile aferente

acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaboreaza si se administreaza de catre

D.R.P.C.I.V., in mod unitar la nivelul intregii tari, prin intermediul unei aplicatii informatice. Candidatii

isi pot verifica cunostintele printr-o aplicatie pusa la dispozitia publicului de catre D.R.P.C.I.V., in mod

gratuit, printr-un serviciu online pe pagina proprie de internet.

(2) Proba teoretica cuprinde un numar diferentiat de intrebari particularizate pentru fiecare

categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:

a) pentru categoriile A si A1, testul cuprinde 20 de intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 minute.

Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 17 intrebari;

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb sau Tv testul cuprinde 26 de intrebari, timpul de

solutionare fiind de 30 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda

corect la cel putin 22 intrebari;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 de intrebari, timpul de solutionare

fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel

putin 9 intrebari.

(3) Candidatul este declarat "Respins" daca nu raspunde corect, in timpul si la numarul minim de

intrebari prevazute la alin.(2), precum si in caz de frauda sau de nerespectare a interdictiilor si

obligatiilor prevazute la art.11 alin.(6) si (7).

(4) Testele cuprind notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispozitiile legale in materie de circulatie rutiera, in special cele care vizeaza semnalizarea rutierã,

regulile de prioritate si restrictiile de vitezã;

b) conducatorul auto:

1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fatã de alti participanti la trafic;

2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, in special timpul de reactie si modificarile

comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si

medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a

oboselii;

c) drumul:

1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de sigurantã dintre vehicule, distantei de franare

si tinutei de drum a vehiculului in diferite conditii meteorologice si in functie de starea carosabilului;

2. riscurile de conducere legate de starea diferitã a carosabilului si mai ales variatiile acestuia in functie

de conditiile atmosferice si de vizibilitate;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;

4. securitate rutiera in tunele.

d) ceilalti participanti la trafic:

1. riscurile specifice in raport cu lipsa de experientã a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de

participanti la trafic cu vulnerabilitate sporitã, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu

mobilitate redusã;

2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe

care le au conducatorii acestora;

e) reglementãri generale si diverse:

1. reglementãri referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sã il adopte conducatorul auto in cazul

producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea

urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a salvarii, etc.) sau doar pagube materiale

(aplicarea procedurilor de constatare amiabila) si luarea altor masuri pentru indepartarea sau diminuarea

efectelor accidentului;

3. masuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si la persoanele transportate;

f) precautiile care trebuie luate la parasirea vehiculului;

g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile

curente care pot afecta indeosebi eficacitatea sistemului de directie, de suspensie, de franare, rulare,

farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz,

sistemul de esapament, centurile de sigurantã si claxonul;

5

h) echipamentele de sigurantã ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de sigurantã si a

echipamentelor de sigurantã pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului inconjurator: folosirea

corespunzatoare a sistemului de avertizare sonorã, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor

poluante, etc.;

(5) Testele trebuie sã cuprinda si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine

examinarea, dupa cum urmeaza:

A. pentru categoria A si subcategoria A1:

a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;

b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;

c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de

sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai, etc.;

d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului

pentru intreruperea curentului in cazuri de urgentã, curelei de transmisie si nivelului de ulei;

B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:

a) regulile referitoare la timpii de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului nr.

3.820/85/CEE; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul nr.3.821/85/CEE;

b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;

c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international

de marfuri si calatori;

d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate

dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum

si cunostinte de baza in materie de prim ajutor;

e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;

f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;

g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza

caracteristicilor vehiculului;

h) citirea unei hãrti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie

electronice, facultativ;

i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul incarcaturii - stivuire si fixare -,

dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate, etc.,

incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare, numai pentru categoriile C si

CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta

calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii;

C. pentru categoriile C, CE, D, DE si Tr;

a) principiile de constructie si de functionare a urmatoarelor elemente: motoare cu combustie internã,

circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz),

circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie

de viteze etc.);

b) sistemul de ungere si protectia antigel;

c) principiile de constructie, montare, utilizare si intretinere a anvelopelor;

d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a

garniturilor de frana si dispozitivelor de limitare a vitezei;

e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a

dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE si Tr;

f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;

g) intretinerea preventivã a vehiculelor si reparatiile curente necesare;

h) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor,

conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE si Tr.

Art. 11 - (1) Testul de examen este precedat de 3 intrebari de acomodare. Indiferent de

corectitudinea raspunsurilor la cele trei intrebari de acomodare, candidatul va trece la solutionarea

testului propriu-zis.

6

(2) Testul este generat de sistemul informatic prevazut la art.4 alin.(1), fiecare intrebare putand contine

unul sau mai multe raspunsuri corecte. Candidatul poate raspunde la fiecare intrebare afisata in ordinea

aparitiei acestora, sau poate amana raspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

(3) Examenul intrerupt datorita unor defectiuni tehnice se reia de indata ce au fost inlaturate cauzele

acestora.

(4) Evaluarea raspunsurilor se aduce la cunostinta candidatului in mod direct, prin afisarea in timp real

pe ecranul de examinare, a rezultatului general si a calificativului final. Pe ecran este afisat si contorul

de timp.

(5) Pe timpul desfasurarii probei teoretice, sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului,

care se tiparesc pe anexa la testul de examen.

(6) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatilor le este interzis:

a) sa foloseasca o alta limba decat cea mentionata in cererea-tip prevazuta la art.6 alin.(2) lit.a);

b) sa intre cu/sa foloseasca in sala de examinare inscrisuri ajutatoare, echipamente tehnice de

comunicare sau inregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu exceptia celor prevazute la

alin.(7);

c) sa poarte discutii cu alti candidati;

d) sa se prezinte la examen in stare de ebrietate, sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau

substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

e) sa se manifeste zgomotos sau intr-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalti candidati.

(7) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatii au urmatoarele obligatii:

a) sa aiba asupra lor dosarul de examinare constituit potrivit art.6 alin.(2) sau (6), dupa caz si actul de

identitate in original, in absenta oricaruia dintre acestea nefiindu-le permis accesul in sala de examen;

b) sa selecteze, in vederea examinarii, numai limba pentru care au optat si care a fost inscrisa in cerereatip.

(8) Obligatiile lucratorului de la ghiseul de programare si ale celui de la postul de inregistrare a

candidatului sunt urmatoarele:

a) sa stabileasca identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil si sa verifice exactitatea

datelor introduse in sistemul informatic;

b) sa elibereze candidatului codul de bare necesar accesului in sala de examinare si pentru sustinerea

testului informatic, in baza programarii si a documentelor ce compun dosarul de examinare;

c) sa ii instruiasca pe candidati cu privire la interdictiile si obligatiile prevazute la alin.(6) si (7).

(9) Este interzisa desfasurarea probei teoretice atunci cand in sala de examinare nu sunt prezenti cel

putin 2 candidati, cu exceptia situatiei in care singurul candidat prezent este programat sa sustina proba

practica in ziua urmatoare. In aceste situatie, examenul se desfasoara in prezenta a 2 lucratori desemnati

de seful serviciului, facandu-se mentiuni in acest sens intr-un registru special constituit.

(10) Este interzisa, desfasurarea probei teoretice in afara programului de lucru aprobat de conducerea

institutiei prefectului.

(11) Obligatiile lucratorului din sala de examinare, sunt urmatoarele:

a) sa raspunda de securitatea salii de examinare;

b) sa verifice identitatea fiecarui candidat pe baza actului de identitate valabil, dosarul de examinare al

acestuia si sa ii repartizeze o statie de lucru functionala;

c) sa interzica accesul in sala altor persoane decat candidatii care poseda cod de bare valabil, in limita

locurilor disponibile;

d) sa nu permita accesul in sala de examen candidatilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice, in stare

de ebrietate, ori sub influenta produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte

similare acestora sau candidatilor care prin comportamentul lor perturba examinarea celorlalti candidati;

e) sa nu permita accesul in sala de examen candidatilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al

caror dosar este incomplet sau contine documente expirate;

f) sa verifice respectarea de catre candidati a optiunii privind limba de examinare, aleasa cu ocazia

completarii cererii-tip;

g) sa comunice candidatilor raspunsurile la intrebarile din testul de examen;

h) sa consemneze intr-un registru al salii de examinare orice incident de intrerupere a examinarii

intervenit inainte de finalizarea examenului;

i) sa intrerupa examinarea, atunci cand intervin defectiuni tehnice si sa dispuna reluarea examinarii,

dupa remedierea acestora;

7

j) sa intrerupa examinarea candidatilor care nu respecta interdictiile prevazute la alin.(6) si sa ii scoata

din sala de examinare;

k) sa nu paraseasca sala de examinare pana la terminarea programului de lucru, decat daca este inlocuit

de un alt lucrator;

l) sa nu permita candidatilor sa paraseasca sala de examinare decat dupa terminarea probei teoretice,

fapt confirmat prin afisarea mesajului "Admis"/"Respins" pe ecranul de examinare;

m) la terminarea probei, in cazul in care candidatul a fost declarat respins sa anuleze chitanta

reprezentand contravaloarea taxei de examinare si sa efectueze mentiunile pe fisa de scolarizare.

(12) In situatiile prevazute la alin.(11) lit.i), atunci cand apar erori de date sau erori legate de codul bare,

cand camera care preia imaginea candidatului este nefunctionala sau atunci cand candidatii selecteaza

gresit limba de examinare, examinarea poate fi intrerupta numai in faza initiala de verificare a datelor

candidatilor, precum si a intrebarilor de acomodare, pana la inceperea testului propriu-zis. Pentru erori

legate de codul de bare, examinarea se reia dupa atribuirea unui nou cod de bare.

(13) Accesul in sala de examen este permis si persoanelor cu atributii de control, numai insotite de seful

serviciului public comunitar sau de inlocuitorul acestuia.

Art.12 - (1) Candidatii declarati respinsi se pot prezenta in vederea programarii pentru o noua

examinare numai dupa o perioada de cel putin 15 zile de la data declararii ca respins, dar nu mai tarziu

de un an de la absolvirea cursurilor.

(2) Candidatii neprezentati se pot prezenta in vederea programarii oricand, dar nu mai tarziu de un an de

la absolvirea cursurilor.

(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica intr-un termen de

cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati

respinsi.

(4) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de

autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui

nou curs de pregatire.

ART.13 - (1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru

care se solicita obtinerea permisului de conducere si trebuie sã respecte conditiile stabilite conform

anexei nr.4.

(2) Autovehiculele prevãzute la alin.(1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie dotate cu dubla comanda la pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia motocicletelor;

b) sa fie prevazute cu oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, caseta omologata cu inscriptia

"EXAMEN" alaturata celei de "ŞCOALA";

c) sa fie echipate pentru conditii de iarna, atunci cand conditiile meteo o impun;

d) sa aiba inspectia tehnica periodica valabila efectuata in conditiile legii;

e) sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, respectiv persoanelor aflate in interiorul autovehiculului

cu ocazia desfasurarii probei practice a examenului.

(3) In cazul neindeplinirii oricarei conditii prevazute la alin.(2), autovehiculul respectiv nu poate fi

folosit la sustinerea probei practice.

Art.14 - Traseele folosite la proba practica se stabilesc de catre politia rutierã si sunt, de regula,

altele decat cele folosite in procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite

astfel incat sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii in

siguranta a unui autovehicul si sa corespunda criteriilor stabilite la art.4 alin.(5).

Art. 15 - (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1,

se sustine in poligoane avand dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute in anexa nr.4.

Mijloacele logistice necesare examinarii la proba practica sunt asigurate de scoala unde au fost efectuate

cursurile de pregatire a candidatului.

8

(2) Candidatii minori, cu varsta cuprinsã intre 16 si 18 ani, sunt examinati in prezenta unui martor, care

poate fi unul dintre parinti, tutore, curator sau persoana in ingrijirea ori supravegherea caruia/careia

acesta se afla.

(3) Proba practica realizata in poligon cuprinde urmatoarele manevre:

a) coborarea motocicletei de pe cric cu motorul oprit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m intr-un

spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare.

Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral, nementinerea in pozitie verticala pe cele doua roti

sau neefectuarea probei se penalizeaza;

b) mersul sinuos printre jaloane, constand in parcurgerea continua, cu ajutorul motorului, a unui traseu

printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori

sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;

c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constand in efectuarea continua a 6 astfel de manevre, cate 3

manevre intr-un sens si in celalalt, cu inceperea executiei din partea stanga a ultimului jalon. Atingerea

unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de

sol se penalizeaza;

d) deplasarea in linie dreaptã, constand in parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m

intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea in spatiul delimitat de

marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;

e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.

(4) In timpul probei practice, examinatorul verifica urmatoarele aptitudini si modul de comportare

specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1:

a) Pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa

faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:

1. sa fie echipat cu echipamentul de protectie, cum ar fi manusile, cizmele, imbracamintea si castile de

protectie;

2. sã efectueze un control sumar al starii pneurilor, franelor, directiei, comutatorului de oprire in caz de

urgente (in cazul in care existã), lanturilor, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire),

luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de directie si dispozitivului de avertizare sonorã.

b) Manevre speciale ce urmeaza sã fie testate in ceea ce priveste siguranta rutiera:

1. asezarea motocicletei pe suportul de sprijin sau coborarea ei de pe suport si deplasarea sa fara motor,

mergand pe langa vehicul;

2. parcarea motocicletei pe suportul sau de sprijin;

3. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mica, dintre care un slalom; aceasta ar trebui sa

permita evaluarea manevrarii ambreiajului in combinatie cu frana, echilibrul, directia vizuala si pozitia

pe motocicleta si pozitia picioarelor pe rezematoarele de picior;

4. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mare, dintre care una in viteza a doua sau a treia, de

cel putin 30 km/h, si o manevra de evitare a unui obstacol la o vitezã minima de 50 km/h; aceasta ar

trebui sa permita evaluarea competentei privind pozitia pe motocicleta, directia vizuala, echilibrul,

tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;

5. franare: se executã cel putin doua exercitii de franare, inclusiv franarea de urgenta la o viteza minima

de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind manevrarea franei din fata si a

franei din spate, directia vizuala si pozitia pe motocicleta.

(5) Descrierea manevrelor executate potrivit alin.(3) si alin.(4) lit.b) este prezentata in anexele nr.5 si 6.

(6) Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care intr-un

interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

(7) Candidatul este declarat "respins", indiferent de numarul punctelor de penalizare acumulate sau de

timpul scurs pentru efectuarea probelor, daca:

- a cazut cu motocicleta;

- nu a respectat traseul in poligon.

(8) Candidatului nu i se permite sustinerea probei practice daca s-a prezentat fara sa fie echipat cu

echipamentul prevazut la alin.(4), lit.a), pct.1.

Art.16 - In timpul probei practice, examinatorii verifica modul de comportare a candidatilor, in

functie de categoria vehiculului, dupa cum urmeaza:

9

A. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B si BE, respectiv

pentru subcategoria B1:

a) Pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa

faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:

1. sa regleze scaunul daca este nevoie pentru a obtine o pozitie corecta;

2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, daca este cazul, rezematoarele pentru cap;

3. sa se asigure ca usile sunt inchise si sa elibereze frana de ajutor;

4. sa efectueze un control sumar al starii anvelopelor franelor, directiei, fluidelor (de exemplu, uleiul de

motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante,

semnalizatoarelor si claxonului;

5. sa controleze elementele legate de securitatea incarcarii vehiculului: caroseria, obloanele de

incarcare, modul de incarcare, stivuirea incarcaturii, numai pentru categoria BE sau Tr;

6. sã controleze dispozitivul de tractiune si conexiunile franei si circuitului electric, numai pentru

categoria BE sau Tr:

b) Manevre speciale care trebuie testate in legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si

subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o

manevra de mers inapoi, dintre urmatoarele:

1. sa efectueze o manevra de mers inapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau sa efectueze o manevra

de mers inapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga (in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea);

2. sa faca o manevra de intoarcere;

3. sa parcheze vehiculul si sa se repuna in miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau

perpendicular, mergand pe directia inainte ori inapoi, pe teren neted, in panta sau in rampa;

4.sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa.

c) Manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria

BE sau Tr:

1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator; manevra

trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca sau semiremorca in stationare, unul langa celalalt in spatii

amenajate;

2. sa mearga pe directia inapoi, descriind astfel o curba prestabilita;

3. sa parcheze in siguranta pentru incarcare/descarcare.

d) Comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in

situatii normale de trafic, in conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:

1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum

lateral;

2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv in pasaje inguste;

3. sa abordeze curbe;

4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;

5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;

6. sa intre/sa iasa de pe o autostrada sau o alta cale similara, daca este cazul; sa treaca de pe banda de

accelerare/iesire pe banda de decelerare;

7. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini stationate, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este

cazul;

8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens

giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la

urcare/coborare, precum si in tunele;

9. sã fie precauti si sa ia mãsurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule.

B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D si DE,

respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:

a) Pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii

trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea

urmatoarelor cerinte:

1. sa regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corecta, rezematoarele pentru cap;

2.sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de sigurantã, eliberarea franei de ajutor;

3. sa efectueze o verificare sumara a franelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante,

semnalizatoarelor si claxonului;

10

4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a

parbrizului, a ferestrelor si a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, in special uleiul de motor, lichidul de

racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; sa urmareasca indicatiile tabloului de bord, inclusiv ale

dispozitivului de inregistrare a vitezei;

5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia;

6. sa controleze elementele de securitate legate de incãrcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele

de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de

incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si

C1E;

7. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de franare si ale circuitului electric,

numai pentru categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;

8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii,

usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte

echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

9. sa citeascã o harta rutiera, facultativ.

b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:

1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru

categoriile CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie sa inceapa cu

vehiculul si remorca in stationare unul langã altul (in locuri amenajate sau unde exista posobilitatea si

nu se incalca o regula de circulatie);

2. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;

3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o

instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru

categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E.

c) Comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sã efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in

situatii normale de trafic, in conditii de deplinã siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel:

1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara

prioritate;

2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv in pasaje inguste;

3. sa abordeze curbe;

4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;

5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;

6. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de

accelerare si iesire pe banda de decelerare;

7. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini care stationeazã, sa fie depasiti de alte vehicule, daca

este cazul;

8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens

giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la

urcare/coborare, precum si in tunele;

9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule.

Art.17 - Evaluarea probei practice se efectueaza dupã urmatoarele criterii:

a) Evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului si de

stapanirea de care acesta va da dovada in incadrarea in trafic in deplina siguranta. De-a lungul probei,

examinatorul trebuie sã perceapa faptul ca se afla in siguranta. Greselile de conducere sau

comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a calatorilor sau a

altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu

acordarea calificativului "respins", examinatorul avand libertatea de a hotãri dacã se impune continuarea

examinarii pana la expirarea timpului afectat probei practice.

b) In timpul evaluarii, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm

adoptat de candidati la volan, tinand seama de stilul de conducere in ansamblu, de modul de conducere

adaptat si ferm, in deplina siguranta, in raport cu starea drumului, a conditiilor meteorologice, a

actiunilor celorlalte vehicule si a celorlalti participanti la trafic, in special a celor cu vulnerabilitate

sporita, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa; de asemenea, se va tine

11

seama de capacitatea de anticipare si, dup caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de

producere a accidentelor.

c) In plus, fata de elementele prevazute la lit.a) si b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:

1. stapanirea vehiculului, tinand cont de urmatoarele: folosirea corecta a centurii de siguranta, a

oglinzilor retrovizoare, a rezematoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corecta a farurilor si a oricãror

dotari care asigurã siguranta deplasarii; folosirea corecta a ambreiajului, a cutiei de viteze, a

acceleratiei, a sistemelor de franare (inclusiv a celui de-al treilea sistem de franare, dacã este cazul), a

directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE si DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E si D1E;

confortul calatorilor, care implica conducerea calma, fara accelerari brutale sau franari bruste, numai

pentru categoriile D si DE, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

2. conducerea judicioasa si cu grija pentru mediul inconjurator, tinand cont de turatia motorului, de

treptele de viteza, de frana si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D si DE, respectiv

pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;

3. capacitatea de observatie: observatia panoramicã, folosirea corectã a oglinzilor retrovizoare,

vizibilitate la distantã mare, medie si micã;

4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritãtii in intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii in celelalte

situatii (de exemplu, la schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie; cand executã manevre

particulare);

5. incadrarea corectã pe drum, pe benzile de circulatie, in intersectiile cu sens giratoriu, in curbe, in

functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;

6. distanta de sigurantã: mentinerea unei distante adecvate in fatã si in spate, mentinerea unei distante

adecvate fatã de ceilalti participanti la trafic;

7. vitezã: respectarea limitelor maxime de vitezã; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de

circulatie si, dacã este cazul, la limitele maxime de vitezã, mentinerea unei viteze care sã permitã

oprirea la distantã vizibilã si in sigurantã; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;

8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor agentilor de politie rutierã, luarea in

consideratie a indicatoarelor rutiere (interdictii sau obligatii), respectarea semnificatiei marcajelor

rutiere;

9. semnalizarea in timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corectã la toate semnalele date

de ceilalti participanti la trafic;

10. franare si oprire; incetinire la timp, franare si oprire in functie de imprejurãri; anticipare; folosirea

diverselor sisteme de franare sau a celor de reducere a vitezei, altele decat frana, numai pentru

categoriile C, CE, D si DE.

Art.18 - In cadrul probei practice de conducere a vehiculului in traseu, examinatorii sunt

obligati:

a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;

b) sa verifice identitatea candidatilor pe baza actului de identitate valabil, dosarul de examen, prezenta

conform programatorului de examen precum si starea tehnica a vehiculelor cu care se efectueaza proba

de traseu;

c) sa consemneze in anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii

declarati admisi la proba teoretica care nu se prezinta la proba practica;

d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce

urmeaza a fi parcurs;

e) sa asigure prezenta in vehicul cel putin a unui martor pe timpul examinarii fiecarui candidat;

f) sa nu permita accesul in vehicul a altor persoane, cu exceptia candidatilor, a martorilor sau a

persoanelor cu atributii de control;

g) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii;

h) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, sa intervina in

situatii deosebite cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;

i) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cele legate de executarea probelor respective;

j) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incãlca regulile de circulatie sau

semnalizarea rutiera;

k) sa nu intrerupa desfasurarea examenului in mod nejustificat;

12

l) sa manifeste obiectivitate in aprecierea cunostintelor si in acordarea calificativelor, avand o

comportare civilizata fata de candidati.

Art.19 - Timpul afectat probei practice trebuie sã fie de minim 25 de minute pentru categoriile

B, BE si subcategoria B1 si de minim 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, iar distanta

parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul

candidatilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregatirea vehiculului, verificarea

tehnica a vehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei.

Art.20 - (1) Neindeplinirea obligatiilor si neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art.16

se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe fila "verso" a anexei la testul de examen, a

literei "I" in casutele corespunzatoare regulii incalcate, ori de cate ori s-a constatat acea greseala.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula incalcata se realizeaza prin

inmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator.

Art.21 - (1) Candidatul care cumuleaza cel mult 20 de puncte penalizare in timpii prevazuti la

art.19 alin. (2) este declarat admis la proba practica.

(2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare inaintea expirarii timpilor prevazuti la

art.19 alin. (2) este declarat respins.

Art.22 - (1) Restrictiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor si aspectele

administrative se inscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere, potrivit codurilor prevazute in

anexa nr.7.

(2) Restrictiile medicale se inscriu, potrivit reglementarilor legale, in fisa medicala-tip.

(3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de catre persoane cu anumite

dizabilitati se stabilesc de catre unitatea autorizata sã efectueze pregatirea candidatului, cu viza unitatii

de asistenta medicalã ambulatorie de specialitate autorizate, care a emis fisa medicala pentru persoana

respectiva.

(4) Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc si se inscriu in permisul de conducere,

potrivit prezentului ordin, de catre personalul serviciilor publice comunitare.

(5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restrictiile

inscrise in acestea se preiau in permisele de conducere preschimbate.

(6) In cazul in care candidatul este declarat admis la proba de verificare a deprinderilor si a

comportamentului pe un vehicul fara pedala de ambreiaj sau fara maneta, in cazul vehiculelor din

categoria A si subcategoria A1, se face mentiune in acest sens in permisul de conducere, care poate fi

utilizat numai pentru conducerea unui vehicul fãrã pedala de ambreiaj sau fara maneta, in cazul

vehiculelor din categoria A si subcategoria A1. Vehicul cu transmisie automata este un vehicul care nu

are pedala de ambreiaj sau maneta, in cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1.

Art.23 - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art.24 - (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor

nr.1497 din 9 noiembrie 2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de

conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.933 din 17 noiembrie 2006, cu

modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR,

VASILE BLAGA

Te-ai inregistrat? Ne-ar placea sa te prezinti.

Cum pot sustine forumul?
Cumpara de la eMag folosind acest link.
--------------------
oG2BN9d.gifse1WdXd.gifQG6MtmI.gifRHYjDzD.gifG5p1wui.gif

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Traseul, la alegere pentru viitori soferi

Veste buna pentru candidatii la examenul auto din Bucuresti. Vor putea opta pentru unul din cele doua trasee deschise de autoritati in Capitala. Printr-un ordin al prefectului, practicantii isi vor putea alege traseul in functie de zile pare sau impare. Prefectul Capitalei a luat aceasta decizie pentru ca multi bucuresteni s-au plans ca locul in care se da examenul este mult prea aglomerat.

Sursa:http://observator.a1.ro/social/Traseul-la-alegere-pentru-viitori-soferi_20906.html

4Qn7oKL.gif cjZhNAh.gifsykL3n4.gif

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.